Bronze Calming Bangle

  • Source: Level 16 loot drop

Submitted by: Shivavishnu

Screenshot_160124_006Screenshot_160124_007Screenshot_160124_008

Submitted by: Katsoyu

Screenshot_160904_000Screenshot_160904_001Screenshot_160904_002Screenshot_160904_003

Similarity: