Copper Calming Bangle

  • Source: Level 11 loot drop

Submitted by: Shivavishnu

Screenshot_160124_010Screenshot_160124_011Screenshot_160124_012

Similarity: