Excelsyla – Yunwa

  • Character: Excelsyla of Yunwa
  • Submitted by: Nekomimik

Happy Halloween~

Screenshot_161030_000Screenshot_161030_002

Character Preset:

Items:

ItemNameSource
CostumeJiangshi RaimentEverdusk Stalker Jiangshi Wheel of Fate
Adornment
HeadJiangshi CapEverdusk Stalker Jiangshi Wheel of Fate
FaceJiangshi CharmEverdusk Stalker Jiangshi Wheel of Fate
WeaponCopper Sword