Excelsyla – Yunwa

  • Character: Excelsyla of Yunwa
  • Submitted by: Nekomimik

Happy Halloween~

Screenshot_161030_000Screenshot_161030_002

Character Preset:

Items:

Item Name Source
Costume Jiangshi Raiment Everdusk Stalker Jiangshi Wheel of Fate
Adornment
Head Jiangshi Cap Everdusk Stalker Jiangshi Wheel of Fate
Face Jiangshi Charm Everdusk Stalker Jiangshi Wheel of Fate
Weapon Copper Sword