Scaredy Cat Headgear

  • Source: Blood Jiangshi near Everdusk Foshi Pyres

Scaredy Cat Headgear FrontScaredy Cat Headgear BackScaredy Cat Headgear Side

Full Scaredy Cat set with Scaredy Cat and Scaredy Cat Adornment

Full Scaredy Cat Set