Scaredy Cat

  • Source: Blood Jiangshi near Everdusk Foshi Pyres

Scaredy Cat FrontScaredy Cat BackScaredy Cat Side

Full Scaredy Cat set with Scaredy Cat Headgear and Scaredy Cat Adornment

Full Scaredy Cat Set